Portefeuillehouder Financiën, wethouder Sylvia Fleuren.


Groesbeek, 24 juni 2016 (Persbericht)

Een sluitende begroting voor de gemeente Berg en Dal in 2017 betekent keuzes maken. Dat valt op te maken uit het dekkingsplan 2017-2020 dat het college de gemeenteraad aanbiedt. In een dekkingsplan staat hoe het college verwachte tekorten denkt op te lossen. In de vergadering van 14 juli aanstaande bespreekt de gemeenteraad het plan tegelijk met de Kadernota 2017. De Kadernota legt de hoofdlijnen van de begroting 2017 vast, die de gemeenteraad in november vaststelt.

Alles bij elkaar opgeteld bespaart de gemeente vanaf 2017 voor ongeveer € 1 miljoen per jaar. Het college neemt in het dekkingsplan 35 posten op, waar dit geld gevonden kan worden. Zo stelt het college voor dat de inwoners voortaan zelf het onkruid in hun straat gaan bestrijden en komen er minder Toeristische Opstappunten dan gepland. Ook gaan de tarieven voor de bouwvergunningen omhoog want daarop wordt nu nog verlies geleden. Verder vraagt het college aan de raad om minder geld te besteden aan de inkoop bij het werkbedrijf.

Het college kijkt ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. Volgens het dekkingsplan is daarop ruim € 180.000 te besparen. Het dekkingsplan legt de rekening van het tekort niet rechtstreeks bij de inwoner neer. Hiermee houdt het college vast aan de belofte om de belastingen voor de inwoners niet te verhogen.

Ook als de gemeenteraad akkoord gaat met alle voorstellen van het college, verwacht het college in 2017 nog een tekort van ruim € 135.000. Zo nodig wordt dat opgevangen door de reserves. De jaren 2018 tot en met 2020 laten overschotten zien van bijna € 130.000 in 2018, aflopend naar ruim € 90.000 in 2020.

Wethouder Fleuren hield rekening met een mogelijk tekort en is niet echt verrast. “We hebben 2015 positief kunnen afsluiten vooral door incidentele meevallers. Anders waren we toen ook al in de min geëindigd. Dus is het geen verrassing dat we de komende jaren tekorten verwachten. Ik heb al eerder aangegeven dat de financiën van onze gemeente weliswaar onder druk staan, maar dat ik er alle vertrouwen in heb dat wij een financieel gezonde gemeente blijven. En dat met zo min mogelijk lastenverzwaring voor onze inwoners.”

Op 14 juli vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 20172020. De voorgestelde bezuinigingen zijn dus nog onder voorbehoud.