Voorstel optimalisatie van afvalinzameling naar gemeenteraad

Op 1 april 2021 bespreekt de gemeenteraad de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het apart inzamelen en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.

Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende gesprekken die met inwoners zijn gevoerd. Het college legde in september 2020 een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking. De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit. Maar het college en de raad vonden het belangrijk dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes.

De inwoners zijn door middel van een digitale enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee.

Resultaten
Inwoners geven in algemene lijn het volgende aan: 
Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en dit serviceniveau mag geld kosten. 
Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk kan worden gescheiden. 
Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten dat je dit niet té ver doorvoert.

Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen onvoldoende draagvlak is onder de inwoners. Verder is er een wisselende voorkeur voor het stoppen van de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer.

Serviceniveau blijft hoog
Luiers en incontinentiemateriaal vormen een groot deel van het restafval. Door deze apart in te zamelen en verwerken kunnen we de grondstoffen opnieuw gebruiken. Het draagt dus bij aan verdere afvalscheiding, maar is ook zeker een wens vanuit de inwoners. Het minder vaak ophalen van restafval stimuleert tot verder scheiden. En door het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal verdwijnt een bron van geur. Daardoor is het ook acceptabel om de inzamelfrequentie te verlagen. Op die manier bespaart de gemeente op de inzamelkosten.

Met deze twee wijzigingen bereikt de gemeente een verdergaande afvalscheiding en een verlaging van de afvalkosten. Daarnaast blijft het serviceniveau hoog, dit wordt gewaardeerd door de inwoners.